Echipa managerială

Colegiul Naţional "Al. I. Cuza", prin echipa manageriala a acestuia, va invita să incredinţaţi educarea copiilor dumneavoastră, doar astfel având garanţia formării un copil sănătos, deschis şi receptiv, sociabil şi polivalent, care să deţină cunoştinţe temeinice despre lumea în care se dezvoltă, să aibă deprinderi şi capacităţi de adaptare la o lume în schimbare, să aprecieze şi să promoveze valorile şi practicile democratice - un adevărat cetăţean european al mileniului trei.

Sirghie Daniela

    Director
     Sîrghie Daniela

Cucu Iulia Alina

    Director-adjunct
     Cucu Iulia Alina

Viziunea şcolii
    O şcoală model în care elevii şi profesorii vor atinge cele mai înalte performanţe individuale necesare dezvoltării personale şi profesionale, pentru a reuşi în societatea cunoaşterii.

Misiunea şcolii
    Şcoala noastră reprezintă un important centru educaţional, ştiinţific şi cultural la nivel local, regional şi naţional, fiind un furnizor permanent de resurse educaţionale moderne. Suntem conştienţi că numai printr-o continuă optimizare a ofertei noastre educaţionale vom fi în măsură să răspundem adecvat la cerinţele mediului cultural, social şi economic în care ne desfăşurăm activitatea.
    Promovăm un mediu educaţional de calitate, bazat pe competiţie, prietenos în acelaşi timp, în care elevii vin cu drag pentru că se simt apreciaţi, ajutaţi, încurajaţi şi protejaţi.
    Şcoala noastră este locul unde fiecare elev poate învăţa să lucreze atat individual, cat şi în echipă în scopul dezvoltării capacităţilor sale intelectuale, morale şi civice la un nivel care să-i permită reuşita într-o societate concurenţială. În acest scop noi promovăm o învăţare centrată pe elev, optimizand actul educaţional prin utilizarea unor metode interactive de predare-învăţare-evaluare, respectiv aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competenţe.
    Ne propunem să creştem autonomia colegiului prin implementarea eficientă a politicilor referitoare la descentralizarea învăţămantului preuniversitar, în vederea creării unui mediu favorabil educaţiei şi gestionării eficiente a resurselor umane, materiale, informaţionale etc.
    Misiunea noastră este, în esenţă, aceea de a-i asigura elevului cuzist şansa unei educaţii permanent proiectatate spre viitor, în spiritul valorilor europene. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a-i forma şi dezvolta fiecărui elev, care ne însoţeşte pe drumul cunoaşterii, competenţe de comunicare, de participare activă şi responsabilă la viaţa socială şi culturală, de învăţare pe tot parcursul vieţii, astfel încat cuziştii să devină personalităţi mature, capabile să-şi valorifice potenţialul de care dispun şi să facă cele mai bune alegeri pentru a se integra cu succes în societatea cunoaşterii.

Ţinte strategice 2017 - 2021
1. Promovarea unei oferte educaţionale stabile şi relevante pentru beneficiari.
2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea unui curriculum centrat pe competenţe-cheie
3. Dezvoltarea autonomiei colegiului prin implementarea eficientă a politicilor privind descentralizarea învăţământului preuniversitar
4. Stimularea participării la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii
5. Creşterea rolului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru formarea complexă a personalităţii copiilor şi tinerilor